Nachzucht

G-Wurf
Wurftag: 12.12.2016
Gajus, Gauner, Gary, Gjango,
     Gustav / Gaya, Gunda
Gjango vom Drachenfels, Rüde, schwarz-braun, Rufname: Odin

gwurf-Odin-20170207.jpg
gwurf-Odin-20170212-1.jpg
gwurf-Odin-20170212-2.jpg
gwurf-Odin-20170212-3.jpg
gwurf-Odin-20170215-1.jpg
gwurf-Odin-20170215-2.jpg
gwurf-Odin-20170215-3.jpg
gwurf-Odin-20170217.jpg
gwurf-Odin-20170219.jpg
gwurf-Odin-20170305-1.jpg
gwurf-Odin-20170305-2.jpg
gwurf-Odin-20170307-1.jpg
gwurf-Odin-20170307-2.jpg
gwurf-Odin20170311.jpg
gwurf-Odin-20170319-1.jpg
gwurf-Odin-20170322.jpg
gwurf-Odin-20170323.jpg
gwurf-odin-20171016.jpg
Gustav vom Drachenfels, Rüde, schwarz-braun
gwurf-Gustav-20170215-3.jpg
gwurf-Gustav-20170215-4.jpg
gwurf-Gustav-20170216-1.jpg
gwurf-Gustav-20170217-1.jpg
gwurf-Gustav-20170217-2.jpg
gwurf-Gustav-20170825.jpg
Gajus vom Drachenfels, Rüde, schwarz-braun, Rufname: Wolf
gwurf-Gajus-20170228.jpg
gwurf-Gajus-20170303.jpg
gwurf-Wulf-20170215-1.jpg
gwurf-gajus-20170804.jpg
Gauner vom Drachenfels, Rüde, schwarz-braun, Rufname: Max
gwurf-Max20170209.jpg
gwurf-Max20170309.jpg
gwurf-Max-20171016.jpg
Gary vom Drachenfels, Rüde, schwarz-braun, Rufname: Rex
gwurf-Rex febr 2017.jpg
Gunda vom Drachenfels, Hündin, schwarz-braun
gwurf-gunda-20170215.jpg
gwurf-gunda-20170218.jpg
gwurf-gunda-20170219.jpg
gwurf-gunda-20170222.jpg
gwurf-gunda-20170223.jpg
gwurf-gunda-20170224.jpg
gwurf-gunda-20170301.jpg
gwurf-gunda-20170302.jpg
gwurf-gunda-20170307.jpg
gwurf-Gunda-20170404.jpg
gwurf-Gunda-20170404-1.jpg
Zurück zur Homepage